FANDOM


 • A = 1 (One)
 • AA = 2 (Two)
 • AAA = 3 (Three)
 • AAAA = 4 (Four)
 • AAAAA = 5 (Five)
 • AAAAAA = 6 (Six)
 • AAAAAAA = 7 (Seven)
 • AAAAAAAA = 8 (Eight)
 • AAAAAAAAA = 9 (Nine)
 • AAAAAAAAAA = 10 (Ten)
 • A^(20) = 20 (Twenty)
 • A^(30) = 30 (Thirty)
 • A^(40) = 40 (Forty)
 • A^(50) = 50 (Fifty)
 • A^(60) = 60 (Sixty)
 • A^(70) = 70 (Seventy)
 • A^(80) = 80 (Eighty)
 • A^(90) = 90 (Ninety)
 • B = BA = 1,00 (One hundred)
 • AB = ABA = 1,01 (One hundred and one)
 • AAB = AABA = 1,02 (One hundred and two)
 • AAABA = 1,03 (One hundred and three)
 • AAAABA = 1,04 (One hundred and four)
 • AAAAABA = 1,05 (One hundred and five)
 • AAAAAABA = 1,06 (One hundred and six)
 • AAAAAAABA = 1,07 (One hundred and seven)
 • AAAAAAAABA = 1,08 (One hundred and eight)
 • AAAAAAAAABA = 1,09 (One hundred and nine)
 • AAAAAAAAAABA = 1,10 (One hundred and ten)
 • BAA = 2,00 (Two hundred)
 • BAAA = 3,00 (Three hundred)
 • BAAAA = 4,00 (Four hundred)
 • BAAAAA = 5,00 (Five hundred)
 • BAAAAAA = 6,00 (Six hundred)
 • BAAAAAAA = 7,00 (Seven hundred)
 • BAAAAAAAA = 8,00 (Eight hundred)
 • BAAAAAAAAA = 9,00 (Nine hundred)
 • BAAAAAAAAAA = 10,00 (Ten hundred)
 • BBA = 1,00,00 (One dundred)
 • BBAAAAAAAAAA = 10,00,00 (Ten dundred)
 • BBBA = 1,00,00,00 (One trundred)
 • BBBBA = 1,00,00,00,00 (One quadrundred)
 • BBBBBA = 1,00,00,00,00,00 (One quintundred)
 • BBBBBBA = 1,00,00,00,00,00,00 (One sextundred)
 • BBBBBBBA = 1,00,00,00,00,00,00,00 (One septundred)
 • BBBBBBBBA = 1,00,00,00,00,00,00,00,00 (One octundred)
 • BBBBBBBBBA = 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00 (One nonundred)
 • BBBBBBBBBBA = 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00 (One decundred)
 • CBA = One centundred
 • BCBA = One uncentundred
 • BBCBA = One duocentundred
 • BBBCBA = One trecentundred
 • BBBBCBA = One quattourcentundred
 • BBBBBCBA = One quinticentundred
 • BBBBBBCBA = One sexcentundred
 • BBBBBBBCBA = One septencentundred
 • BBBBBBBBCBA = One octocentundred
 • BBBBBBBBBCBA = One novemcentundred
 • BBBBBBBBBBCBA = One decacentundred
 • CBBA = One ducentundred
 • CBBBA = One tricentundred
 • CBBBBA = One quadricentundred
 • CBBBBBA = One quincentundred
 • CBBBBBBA = One sexticentundred
 • CBBBBBBBA = One septicentundred
 • CBBBBBBBBA = One octicentundred
 • CBBBBBBBBBA = One nonicentundred
 • CBBBBBBBBBBA = One decicentundred
 • CCBA = One myriundred
 • CCBBBBBBBBBBA = One decimyriundred
 • CCCBA = One triundred
 • CCCCBA = One quadriundred
 • CCCCCBA = One quinundred
 • CCCCCCBA = One sextiundred
 • CCCCCCCBA = One septiundred
 • CCCCCCCCBA = One octiundred
 • CCCCCCCCCBA = One noniundred
 • CCCCCCCCCCBA = One deciundred
 • DCBA = One flainundred
 • CDCBA = One flaincentundred
 • CCDCBA = One flainmyriundred
 • CCCDCBA = One flaintriundred
 • CCCCDCBA = One flainquadriundred
 • CCCCCDCBA = One flainquintiundred
 • CCCCCCDCBA = One flainsextiundred
 • CCCCCCCDCBA = One flainseptiundred
 • CCCCCCCCDCBA = One flainocttiundred
 • CCCCCCCCCDCBA = One flainnoniundred
 • CCCCCCCCCCDCBA = One flaindeciundred
 • DCCBA = One myriflainundred
 • DCCCBA = One triflainundred
 • DCCCCBA = One quadriflainundred
 • DCCCCCBA = One quinflainundred
 • DCCCCCCBA = One sextiflainundred
 • DCCCCCCCBA = One septiflainundred
 • DCCCCCCCCBA = One octiflainundred
 • DCCCCCCCCCBA = One noniflainundred
 • DCCCCCCCCCCBA = One deciflainundred

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.